lu.se

Bebyggelsevård

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pågående forskning

Restaureringspraktiken och arkitekturhistorien, (Conservation Practice and the History of Architecture) prof Kerstin Barup, prof Mats Edström

Arkitekturhistoria och undersökningsteknik är två viktiga redskap i restaureringsarkitektens projekteringsprocess. Utvecklingen av ny undersökningsteknik inom 3D-scanning ger radikalt förbättrade möjligheter att detaljstudera existerande tillstånd. I kombination med byggnadsarkeologisk/-historisk undersökning stärker den nya tekniken restaureringens processer. Hur kan ett vetenskapligt förhållningssätt i restaureringens praktik tillämpa den nya kunskapen i kombination med traditionell byggnadshistorisk forskning? Hur kan nya analysmetoder utvecklas och hur kan de påverka val och beslut i restaureringens praktik? Detta arbete diskuterar 3D scanningsteknik och arkitekturhistoria i restaurering. Syftet är att undersöka och visa hur kunskapsgrunden om byggnaden, dess arkitekturhistoria och teknikanvändning har betydelse för processen och resultatet av arkitektarbetet inom förändring och restaurering.
Framtidens arkitektprofession förväntas utveckla ett större behov av att undersöka och analysera existerande bebyggelse och byggnadshistorisk utveckling. Större hänsyn och utnyttjande av den existerande byggnadsmassan är en del av hållbar, resurssnål utveckling som kräver större kunskap och medvetande om föreliggande fysisk verklighet. Restaureringsprofessionens etablerade intresse för undersöknings- och analysmetoder i existerande bebyggelse har här ett försprång och kan tjäna som ”testbed” för arkitekturens allmänpraktik.


Förväntat resultat
Redovisning av tillämning av arkitekturhistorisk kunskap och 3D-scanning med
- jämförelse med äldre handlingar och handuppmätning
- visualisering av komplexa bebyggelsemiljöer och – strukturer, även i ett tidsperspektiv.
- analysmetoder för att visa och förklara byggnadsskador
- analysmetoder för att visa och förklara byggnadsetapper, förändringar och tillägg
- analysmetoder för att visa och förklara brister i byggstatik
- redovisningsmetoder i en demokratisk beslutprocess
- noggrannare bygghandlingar för säkrare och tydligare åtgärder i byggprocessen.


Natursten med mervärde
Forskningen omfattar studier av naturstensapplikationer i byggnader som syftar till ökad hållbarhet och resursbesparande lösningar som ger ett arkitektoniskt mervärde. Projektet ingår i ett större forsknings- och informationsprojekt som den svenska stenindustrin genomför med stöd från näringsdepartementet.  Arbetet presenteras under 2013 i boken Sten i Arkitektur på Balkong förlag. Forskningen utförs av prof Kerstin Barup och prof Mats Edström.

 

Genomförda forskningsprojekt

New Finance models for the Built Cultural Heritage, adjunkt Ingela Pålsson Skarin
The aim with this research study is to develop dynamical and general financial models designed to be tools fit to use in the practical building conservation. Under the motto economy, efficiency, effectiveness this could contribute to assure our built heritage for the future. The models will be based on the results achieved from inventory studies and analyses of the financial structures in 27 case studies of building conservation representing eight European countries.
Adequate supply of finance has a decisive influence on the work process of building conservation since this guarantee its existence. This is often the case for other processes as well but explicit for finance of the built heritage is however that it depends on how the financing is drawn up since this has a major impact on the final result; the renovated building. Different circumstances such as timetables, intervals, financiers expectations, level of financing and interruptions, to mention a few, can even jeopardized the future of the heritage.
In previous filed studies (Byggnadsvård kring Östersjön, 2001, I. P.Skarin), the work process of building conservation has been analyzed in conservation projects from five different countries. The various impacts that the work process legible factors; object value, team, legal framework and finance were here surveyed. These results have formed this follow-up research project, this time focusing on the finance factor alone since it holds a unique position in the work process. Unlike the other three factors finance is independent of nationalistic and political boundaries. This contributes to make finance studies and solutions general and therefore relevant for different countries.
The goal with this second study of the work process of building conservation, doctors degree (PHD), is to create dynamical, general and sustainable financial models in order to secure our built cultural heritage for the future. The models derive from the analyzed results of case studies reflecting the financial situation in conservation projects. Eight European countries such as Denmark, Finland, Germany, Great Britain, Lithuania, Norway, Poland and Sweden were represented. In three of these countries the main financier was the government, which made the money flow fluctuates in order to suit the correct political cultural budget. In the others countries building conservation received only a minor part of the financing from government founds and here a great variety of private and specified foundations have been developed.
The theoretical framework for financial models adaptable to the work process of building conservation is missing today which makes the study relevant and urgent. The effects of the existing financial systems will be questioned through case studies in order to suggest more efficient and sustainable financial solutions through new finance models for the built cultural heritage.
This research project is divided in the following three parts:
A comparative field study of the financial structure and its effects in 27 building conservation projects carried out during 1990-2004 in Great Britain, Germany, Denmark, Norway, Finland, Poland, Lithuania and Sweden.
1. Theoretical analyse of the relevant literature within the economical research field on finance models and its applicability for building conservation.
2. New dynamical, general and sustainable financial models will be developed based on the results from the two previous studies.
- Ingela Pålsson.Skarin.
Avhandlingen godkänd vid disputation  9 december 2011.

Desert vernacular architecture - a case study from Egypt
Desert vernacular architecture has always been the product of a sustainable building cycle. People inherited the traditional way of building from their ancestors and the knowledge was transferred and developed from one generation to another. Inhabitants responded to their environment and climate through trial and error in a way that satisfied their needs and aspirations to create a developing building tradition. This natural and cultural cycle is about to disappear in many desert vernacular settlements of the world, and from Egypt as well. Global ambitions and socio-economic development are some of the factors behind inhabitants deserting their houses, leaving them to deteriorate or demolishing them to build new houses using industrialized materials. People are seeking modern living facilities which respond to needs that their desert vernacular houses sometimes no longer satisfy. As a result of these changes, centuries of accumulated tangible and intangible tacit knowledge is being lost. The aim of this research is to develop a methodology for conserving desert vernacular architecture through designing a theoretical conservation model for thinking re-vernacular in a contemporary context. The scope of the research is to investigate the applicability of this theoretical model as a tool for conserving desert vernacular and for supporting its continued existence.
- Marwa Dabaieh
Avhandlingen godkänd vid disputationen 5 december 2011

Non Invasive Analysis of Cultural Heritage Material
Jenny har under 2009 genomfört post doc-forskning vid UCLA/Getty Conservation Program och the Archaeomaterials Group i Los Angeles, USA, och arbetar för närvarande som postdoktor vid avdelningen med forskning kring icke-förstörande undersökningsmetoder, hyperspectral imaging och analyser av kulturhistoriska byggnader och föremål.
För närvarande pågår fältstudier och arbete i labb av historiska miljöer på Palatinen i Rom och den antika villan Casa di Augusto i samarbete med forskare från CNR-IFAC, Florens, Universitá La Sapienza, Rom, Svenska Institutet i Rom m fl institutioner samt arkitekter, biologer och konservatorer från Sverige och Italien.
Den 14-15 December 2010 genomfördes en bilateral workshop Lasers for Cultural Heritage kring forskning och utveckling av laser inom kulturmiljövården. Plats: Italienska kulturinstitutet i Stockholm.
- Jenny Hällström

Sydsvensk färgsättning från 1800-talet till modernismen
Projektet avser att särskilt belysa färgvalets betydelse för bebyggelsevården samt att bidra till en bättre förståelse av färgupplevelser, t ex i diskussionen om den offentliga miljöns färgsättning.
Färgsättningen spelar stor roll för upplevelsen av arkitektur och byggd miljö. Färg och färgkombinationer varierar och är en betydande del av identiteten hos kulturhistoriskt intressanta miljöer.
De lokala variationerna i färgsättning är ofta små och sublima och av stor betydelse för bebyggelsens helhetsuttryck. Hur varierar den lokala färgsättningen? Den bärande tanken i projektet är att färgkombinationerna varierar med tid, plats samt byggnadens funktion. Genom att studera byggnaders hela färgsättning inom ett antal geografiskt och tidsmässigt avgränsade områden är det möjligt att befästa detta påstående.
- Richard Kjellström


Licentiatavhandling 2004. Exteriörfärgsättning på bostadsbebyggelse under 1800-talet - Fyra områden i södra Sverige.
Arbetet slutfördes 2010 med doktorsavhandlingen Exterior Colours at Rural Dwellings in Southern Sweden during the 19th Century - To increase knowledge regarding local differentations.
Lyssna/titta på ett inslag om Richards forskning som sändes i SR Vetenskapsradions Forum den 30 augusti 2010 här


Remote laser-induced UV-fluorescence imaging - A non-invasive method for the architectural heritage
Projektet syftar till att med hjälp av icke-förstörande undersökningsteknik läsa en kulturhistorisk byggnad och dess tillstånd utan att ta prover. Framförallt undersöks ytor på fasader som kan vara svåra att nå eller som ofta kräver att byggnadsställningar eller att liftar används upp för att man ska kunna nå. Metoden som tillämpas; 'laser-induced fluorescence imaging', har utvecklats inom bl a medicin- och miljöforskning för att ge annan information än man visuellt kan avläsa inom det mänskliga ögats högst begränsade våglängdsområde. Informationen som ges kan hjälpa till att kartlägga och skapa ett underlag av information om olika material och händelser inför, under eller efter en konserveringsinsats eller restaurering av en byggnad eller ett objekt.
Spektroskopiska metoder används ofta till att rumsligen kartlägga koncentrationen av atomer och molekyler, temperaturskillnader och andra fysiska fenomen. Applikationer av denna teknik har sedan utvecklats vidare och används nu ofta på laboratorium på större museer och forskningsinstitut inför en dokumentation eller undersökning av olika kulturhistoriska material. Att låta andra våglängder ”se” och i bild visualisera resultatet kan ge oss information om t ex förändringar eller lagerföljder i olika material. Forskningsprojektet har för sina studier i fält använt ett mobilt lidarsystem (lidar=light detection and ranging) utvecklat vid Lunds Laser Centre som möjliggör att man kan göra undersökningar utomhus och av stora ytor utan att behöva ta hänsyn till väder-, sikt- och avståndsförhållanden. Som fallstudier i projektet har Colosseum och Lateranbaptisteriet i Rom samt Övedskloster i Skåne studerats.
Projektet (2003-2008) initierades som ett nyskapande internationellt samverkansprojekt mellan Lunds Universitet (Bebyggelsevård och Atomfysik), Institutet CNR-IFAC i Florens och Svenska Institutet i Rom.
Forskningen har stötts finansiellt av FORMAS, Elna Bengtssons fond, Fondazione Famiglia Rausing, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Maj och Hilding Brosenius Forskningsstiftelse, Skånska Ingenjörsklubbens 100-årsstiftelse, Stiftelsen Anna Nilssons fond för vetenskaplig forskning, Stiftelsen Ghils fond, Stiftelsen J.Gust. Richter samt Stiftelsen Svenska Institutet i Rom.
- Jenny Hällström
Licentiatavhandling 2005 - Application of the Fluorescence Lidar Techniques in the Architectural Heritage.
Arbetet slutfördes 2008 med doktorsavhandlingen Non-Invasive Monitoring of Architectural Heritage – Remote Fluorescence Lidar Imaging.
I projektet har även Rasmus Grönlund, Atomfysik, disputerat på avhandlingen Lidar techniques for environmental monitoring 2007.
 
Att styra arkitekturkvaliteter i statligt flygplatsbyggande
Studien utgår från författarens arbete med Luftfartsverkets (LFV) handlingsprogram för arkitektur & form, som var i kraft 1998-2004.
År 1998 ansvarade LFV/staten för 19 svenska flygplatser för linjetrafik. 1990-talets andra hälft medförde en kraftig uppgång av flygtrafiken. Kapacitetsutbyggnader av såväl bansystem som flygplatsbyggnader krävdes. LFV genomförde omfattande utbyggnadsprojekt vid de större flygplatserna.
1998 fastställde regeringen ett statligt kvalitetsprogram för arkitektur och formgivning. Statens byggande och fastighetsförvaltande organ, däribland LFV, upprättade handlingsprogram för att säkra arkitekturkvaliteter i sitt byggande.
Projektet syftar till att
  som en bakgrund sammanställa en överblick av flygets och flygplatsarkitekturens utveckling, såväl internationellt som i Sverige,
  beskriva några svenska flygplatsers aktuella bebyggelsemässiga och arkitektoniska värden,
  beskriva LFVs handlingsprogram för Arkitektur & Form, dess mål och medel och vilka förutsättningar som fanns för implementeringen,
  analysera och beskriva på vilket sätt och med vilka resultat handlingsprogrammet påverkat några av LFVs bygg- och anläggningsprojekt perioden 1994-2003, samt
  diskutera vad som krävs av målbeskrivningar respektive handlingsprogram för att de ska bli framgångsrika.
- Mats Beckman

Arbetet slutfördes 2010 med licentiatavhandlingen Flygplatsens arkitektur. Om flyget, flygplatserna och deras byggnader.

Byggnadsvård kring Östersjön
Avhandlingsarbetet "Byggnadsvård kring Östersjön. Studier av arbetsprocessen inom byggnadsvård med fallstudier från Litauen, Polen, Tyskland, Danmark och Sverige" är en kartläggning av renoveringsåtgärder i syfte att förbättra erfarenhetsåterföringen. Studien avser att kunna bidra till att utforma riktlinjer för den framtida byggnadsvårdens och utgår från 15 aktuella renoveringsprojekt från fem länder vid Östersjön.
- Ingela Pålsson Skarin
Licentiatavhandling 2001 Byggnadsvård kring Östersjön - en studie av arbetsproceser med fallstudier från Litauen, Polen, Tyskland, Danmark och Sverige.


Om att förstå ett hus. Den dynamiska modellen - dokumentationsmetoder, vårdplan och restaureringsideologi
Avhandlingens huvudsyfte är att försöka utreda hur vi kommer till förståelse av det historiska huset och att diskutera vilken roll den historiska dokumentationen spelar i restaureringsprojekteringen. Därför kan man även säga att avhandlingen handlar om restaureringen som hermeneutiskt problem och om sammanhanget mellan de historiska undersökningarna, analysen av det insamlade kunskapsmaterialet och den skapande processen, där restaureringsideologin är en viktig del. I anslutning till avhandlingens resonemang framläggs en modell för ett informationssystem, som på ett bättre sätt integrerar dokumentationsprocessen i restaureringsprojekteringen och i planeringen av kulturhistoriskt värdefulla byggnaders vård och förvaltning. Dessutom innehåller avhandlingen djupstudier av olika undersökningstekniker och -metoder.
- Ebbe Haedersdal
Arbetet slutfördes 1999 med doktorsavhandlingen Om att förstå ett hus. - Den dynamiska modellen - dokumentationsmetoder, vårdplan och restaureringsideologi. Del I & II

Sidansvarig: