lu.se

Bebyggelsevård

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forum kulturteknik

- Mötesplats för kulturarvets intressenter

Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola drev under 2000-2004 ett projekt, Forum Kulturteknik, som syftade till att skapa ett forum för information, utbildning och, inte minst, stimulans av utveckling av teknik i kulturarvets tjänst ("kulturteknik"). Meningen var att samla alla parter som har intresse av kulturteknik för att inventera och lösa kulturtekniska problem: kulturarvets olika institutioner och myndigheter såsom museer, arkiv, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, ägare och förvaltare av värdefullt kulturarv, forskare inom humaniora, naturvetenskap och teknik samt företag med intresse av att applicera eller utveckla metoder, instrument, material, programvaror etc för kulturmiljövårdens behov.

Bevarandet av kulturarvet i alla dess former kräver teknik, ofta avancerad, för konservering, restaurering, renovering, förvaltning och förevisning. Det alltmer ökande intresset för kulturvård medför ett allt större behov av tekniska lösningar. Dessutom ställer 1900-talets moderna material och tekniker nya krav på kulturvården inför framtiden vilket kräver utveckling av kunskap och arbetssätt. Behoven av teknik inom kulturvården spänner över ett stort område.

För att få till stånd en målinriktad utveckling av ny teknik för tillämpning inom kulturarvsfrågorna är det av stor betydelse att sörja för kommunikationen mellan berörda parter. Initiativet Forum Kulturteknik avser att skapa avsevärt förbättrade förutsättningar för denna kommunikation, vars syfte är att åstadkomma målinriktad forskning, snabbare kunskapsutveckling och olika former av bestående samverkan som leder fram till produkter vilka innebär förbättring av kvalitet eller kostnadsbild i samband med bevarandeåtgärder. En central del var att få till stånd ett nätverk bestående av företag, kulturvårdande institutioner, nyttjare t ex konservatorer, bygg - och fastighetsföretag eller kommuners tekniska avdelningar, samt forskare m fl inom Lunds Universitet / Lunds Tekniska Högskola.

Sidansvarig: